ניהול תכנון

מיפוי ולמידת הפרויקט, קידום ההליך הסטטוטורי ולמידת ההתניות הסטטוטוריות הקיימות, גיבוש צוות מתכננים ויועצים (התקשרויות), ניהול התכנון על כל שלביו (תכנון ראשוני ארעי, סופי ומפורט), מיפוי חסמים, הכנת אומדנים ואישור תקציב פרויקט, הכנת לוח זמנים והכנת מכרזים.

ניהול ביצוע ופקוח

ניהול הבצוע משלב המכרז ועד בחירת הקבלן כולל ליווי חתימת חוזה והוצאת צו התחלת עבודה, ניהול הבצוע והפיקוח צמוד על הפרויקט כולל מעקב לוחות זמנים, עמידה בתקציב ואיכות, אישור חשבונות וטיפול בחריגים עד מסירת הפרויקט למזמין העבודה וגמר חשבון סופי. ליווי תקופת הבדק.

בקרה

בקרה כגורם מפקח מטעם המזמין על קיום התחייבויות היזם בהסכם הבנייה/ הפתוח משלב התכנון, בבצוע ועד מסירת הפרויקט.

הסכמי גג

ליווי רשויות בתהליך חתימה על הסכם גג מול רשות מקרקעי ישראל ו/ או משרד הבינוי והשיכון. משלב הגדרת תכולת התכניות בהסכם הגג, מיפוי צורכי פיתוח למימוש התכניות הכלולות בהסכם עפ"י חזון וצרכים של קובעי המדיניות, מיפוי צורכי העיר הקיימת (גיבוש תכנית אסטרטגית למימוש תקציבי של "תשתיות העל" ושאר המרכיבים כולל ״ישן מול חדש״), ביצוע הערכות ואומדן תקציבי (הכנת אומדנים לעבודות הפיתוח הנדרשות כ"תשתיות צמודות" ו"תשתיות על" ואישורם), מיפוי ותיזמון מקורות המימון, סיכום לוחות זמנים וקביעת תכנית עבודה וגזירת מועדי השיווק והאכלוס הרצויים במסגרת הסכם הגג. ליווי הכנת מסמכי ההסכם ונספחיו – סיוע לצוות המשפטי בהיבטים ההנדסיים והכלכליים ככל שיידרש.