ניהול, תאום ופיקוח על מתקנים הנדסיים לרשויות מקומיות במסגרות שונות של עיריות כולל בתאום עם מנהלת הביוב במשרד התשתיות.

בריכת מים 5,000 מ"ק ומרכז פיקוד ובקרה ברח' פיק"א בראשל"צ
תאום תכנון לפני ביצוע. 

בריכת מים
תחנת שאיבה/ סניקה

מערכת מאסף של שופכי מודיעין עילית קווי הולכה 3 תחנות שאיבה וסניקה ועד חיבור למט"ש איילון.

תחנת שאיבה וקו סניקה מעויין שורק למט"ש שפד"ן. 

בריכת מים 5,000 מ"ר במעויין שורק.

ראשון לציון- מאגר אפס ומאגר 2
שלב ראשון בפארק אגמי החולות לניקוז מי הגשמים של מערב ומזרח  ראשון לציון  וניקוז כביש 431.
מט"ש מבוא כרמל - מט"ש ממהרנאלי שישרת את אזור התעסוקה פמ"ת ואת ישובי מועצה אזורית מגידו